Alipay+ DocsAlipay+ Docs

发码方ID列表

发码方ID列表包含码方ID (CII) 和商户展示码发码方。您可以通过该表查询到商户展示码的发码方。

发码方ID列表列表的最新版本如下所示:

表2.2:发码方ID列表(最后更新于2020年6月1日)

码方ID

发码方

28100100 ~ 28100199

Code issuer 1

28100200 ~ 28100299

Code issuer 2

28100300 ~ 28100399

Code issuer 3

28100400 ~ 28100499

Code issuer 4

28100500 ~ 28100599

Code issuer 5

28100600 ~ 28100699

Code issuer 6

28100700 ~ 28100799

Code issuer 7

28100900 ~ 28100999

Code issuer 8

28101000 ~ 28101099

Code issuer 9

28101100 ~ 28101099

Code issuer 10

28101200 ~ 28101299

Code issuer 11

28101300 ~ 28101399

Code issuer 12

28101400 ~ 28101499

Code issuer 13

28101500 ~ 28101599

Code issuer 14

28101600 ~ 28101699

Code issuer 15

28101700 ~ 28101799

Code issuer 16

28101800 ~ 28101899

Code issuer 17

28101900 ~ 28101999

Code issuer 18

28102000 ~ 28102099

Code issuer 19

28102100 ~ 28102199

Code issuer 20

28102200 ~ 28102299

Code issuer 21

28102300 ~ 28102399

Code issuer 22

28102400 ~ 28102499

Code issuer 23

28102500 ~ 28102599

Code issuer 24

28102600 ~ 28102699

Code issuer 25

28166600 ~ 28166699

Code issuer 26

28180100 ~ 28180199

Code issuer 27

30103100 ~ 30103199

Code issuer 28

30103200 ~ 30103299

Code issuer 29

30103900 ~ 30103999

Code issuer 30

获取副本

联系我们,以获取最新的发码方列表。

申请发码方ID

如果您希望按照本标准受理商户展示码付款,请联系你的收单机构申请发码方ID然后,我们会把您注册到码方表,以便其他机构可以根据发码方列表对您的码进行识别。

更多信息

商户展示码标准

商户展示码格式

商户展示码示例

交互流程

术语表

联系我们